INFINITIF

IMPRIMITIV
2009-2018


Imprimitiv wordt circa 2009 opgericht als publicatieplatform o.l.v. Sébastien Conard, Stijn Cremers, Tom Lambeens en Jan Op de Beeck. Het collectief ontwikkelt periodieke publicaties en monografieën in het brede, artistieke segment van woord en beeld, incluis grafiek, vormgeving, typografie en beeldverhaal. Al gauw evolueert Imprimitiv tot een artistiek collectief, dat naast een handvol publicaties ook enkele groepsexpo’s organiseert. Imprimitiv verkent de mogelijkheden van cross-overs tussen woord en beeld, alsook het idee van collectieve redactie. De drie bestaande nummers van Aambacht vormen, naast een beperkt archief en een blog, het enige tastbaar residu van Imprimitiv’s werking. Bij de voorbereiding van het nog niet uitgebrachte Aambacht 4 zijn de wisselende leden: Michaël Bouchez, Sébastien Conard, Stijn Cremers, Jasper de Pagie, Joris De Rycke, Veerle Herremans, Bert Joostens, Tom Lambeens, Naninga Lens, Veva Leye, Jelle Martens, Marlies Martens, Jan Op de Beeck, Pieter Van Troos.


Imprimitiv was founded circa 2009 as a publication platform helmed by Sébastien Conard, Stijn Cremers, Tom Lambeens and Jan Op de Beeck. The collective develops periodical publications and monographs in the broad artistic realm of word and image, including graphics, design, typography and comics. Imprimitiv soon evolved into an artists’ collective that, in addition to realising a handful of publications, also organised a number of group exhibitions. Imprimitiv explores the possibilities of crossovers between word and image as well as the idea of a collective editorial team. The three existing editions of Aambacht remain the only tangible evidence of Imprimitiv’s activities, aside from a limited archive and a blog. Involved in the upcoming Aambacht 4 are the following variable members: Michaël Bouchez, Sébastien Conard, Stijn Cremers, Jasper de Pagie, Joris De Rycke, Veerle Herremans, Bert Joostens, Tom Lambeens, Naninga Lens, Veva Leye, Jelle Martens, Marlies Martens, Jan Op de Beeck, Pieter Van Troos.Aambacht 3
2016Aambacht 3 brengt een schijnbaar strikte opdeling tussen tekst en beeldmateriaal aan, en is bovendien het gevolg van een meer doorgetrokken groepsredactie, waarbij ook beelden werden geproduceerd door op elkaars eerste aanzetten in te grijpen. De samenstelling van het nummer beantwoordt aan een aangehouden montageproces, ook op het niveau van de vormgeving verzorgd door Jelle Martens. Naar het einde van het collectief gehouden redactieproces overheerst het idee van een ‘fanfare’ van woorden en beelden, waarbij de twee teksten dieper ingaan op kwesties m.b.t. beeldbeleving en fantasma. Deze reflectieve artikels werpen de lezer terug op diens ervaring van de gevarieerde opeenvolging van tekeningen, foto’s, fotomontages, collages, gedichten, fragmenten en vormgeeflijke elementen.


Aambacht 3 applies an seemingly strict division between text and image, and is the result of a more elaborate group-editorial approach, whereby images were also produced by responding to each other’s initial contributions. This edition was put together following a consistent editing process, including in the graphic design provided by Jelle Martens. Toward the end of the collective editorial process, there was the leading idea of a parade of words and images, with the two texts delving deeper into questions relating to the experience of images and fantasies. These reflective articles cast the reader’s mind back to their experience of the varied succession of drawings, photographs, photo montages, collages, poems, fragments and formal elements.Imprimitiv
Digital print
84 pages
Edition of 100
20 x 27 cm

15 euro
Buy

Aambacht 2
2012


Aambacht 2 legt nadrukkelijk de focus op een bevraging van het begrip ‘beeldverhaal’. Via een vertaling van een inleiding uit een nummer van Communications uit 1976 met betrekking op ‘het stripverhaal en zijn discours’, kadert de redactie enigszins tekstueel de gekozen bijdragen: zowel diverse grafische als tekstuele stukken, of ingrepen die beide registers explicieter op elkaar betrekken. Volgend op de vertaalde tekst van Michel Covin, Pierre Fresnault-Deruelle en Bernard Toussaint, verschijnen woordbeelden van Jan Op de Beeck, Veerle Herremans, Benjamin Monti, Warja Lavater, Tom Lambeens, Arnoud van Adrichem, Olivier Schrauwen, François Van Damme, Gerard Herman, Yūichi Yokoyama, Sébastien Conard, Walter Swennen en Joris De Rycke en dit alles in een vormgeving van Stijn Cremers.


Ambacht 2 explicitly questions the notion of ‘comics’. By way of a translation of the introduction to an 1976 edition of Communications on the topic of ‘the comic and its discourse’, the editorial team provides some context for the chosen contributions, which comprise various graphical and textual pieces, as well as interventions that relate the two modes of communication explicitly to one another. Following on from the translated text by Michel Covin, Pierre Fresnault-Deruelle and Bernard Toussaint, there are word-images by Jan Op de Beeck, Veerle Herremans, Benjamin Monti, Warja Lavater, Tom Lambeens, Arnoud van Adrichem, Olivier Schrauwen, François Van Damme, Gerard Herman, Yūichi Yokoyama, Sébastien Conard, Walter Swennen and Joris De Rycke, all encapsulated in a design by Stijn Cremers.Imprimitiv
Digital Print
68 pages
Edition of 150
15 x 17 cm
ISBN 9781151024398

15 euro
Buy


Aambacht 1
2010


Aambacht 1 is een eclectisch nummer met zowel stripbijdrages als teksten rond vormgeving en vrijer artistiek werk en literatuur. Al dan niet narratieve interacties tussen woord en beeld vormen de rode draad voor de bijdragen van Elisabeth Tonnard, Jelle Joseph, François Van Damme, Tom Lambeens, Rosaire Appel, Ilan Manouach & Pedro Moura, Laurent Kling, Peter Hulsmans en Jan Baetens & Olivier Deprez. Zo verzamelt dit eerste nummer een essayistische fotostrip, een uitwaaierend kortverhaal, een grafische partituur, een pagina ‘asemic writing’, een gagstrip enz. Deze diverse stukjes worden zonder tekstuele kadering of inleiding in elkaars vaarwater gebracht binnen de vormgeving van Stijn Cremers.


Aambacht 1 is an eclectic edition featuring comic-strip contributions as well as texts on design and artistic work and literature more broadly. Interactions, narrative or otherwise, between word and image are the common thread throughout the contributions of Elisabeth Tonnard, Jelle Joseph, François Van Damme, Tom Lambeens, Rosaire Appel, Ilan Manouach & Pedro Moura, Laurent Kling, Peter Hulsmans and Jan Baetens & Olivier Deprez. In this way, the first edition brings together an essayistic photo-comic, a sprawling short story, a graphic score, a page of ‘asemic writing’, a gag comic and more. The various pieces are all collected within a design by Stijn Cremers, without any textual context or introduction.Imprimitiv
Offset
68 pages
Edition of 150
15 x 17 cm
ISBN 9781151018595

15 euro
Buy